Henkilöstölle

TIEDOTE 21.11.2013  Juankosken kaupungin koko henkilökunnalle

Kaikilla esimiehillä ja osastopäälliköillä on velvollisuus huolehtia, että tämä tiedote tavoittaa koko kaupungin henkilöstön ennen 28.11.2013 pidettävää kuntalaisiltaa.

Kuntaliitosselvitys Kuopion kaupungin kanssa on käynnistynyt. Selvitystä tekemään on perustettu työryhmiä ja niihin on nimetty vastuuhenkilöt Juankosken  ja Kuopion kaupungin henkilöstöstä sekä henkilöstön edustajat.

Liitteenä;

Selvitysprosessin aikataulu ja eteneminen on hyväksytty molempien kuntien kaupunginhallituksissa. Jos selvitys johtaa kuntaliitossopimuksen syntymiseen on sopimus kuntaliitosta hyväksyttävä elokuun 2014 loppuun mennessä. Mikäli näin tapahtuu toteutuu kuntaliitos 1.1.2017.

Henkilöstön osalta mahdollisen kuntaliitoksen toteutuessa todetaan tämän hetkisen lainsäädännön perusteella seuraavaa:

Kuntarakennelain (1698/2009) 29 §:n mukaan kuntajaon muutos, joka johtaa henkilöstön työnantajan vaihtumiseen, katsotaan liikkeenluovutukseksi.

Vuosien 2014–2017 alusta voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa, joissa henkilöstöä siirtyy uuden tai toisen kunnan palvelukseen, työnantajalla ei ole oikeutta irtisanoa palvelussuhdetta työsopimuslain (55/2001) 7 luvun 3 §:ssä tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 37 §:ssä tarkoitetuilla taloudellisilla tai tuotannollisilla irtisanomisperusteilla. Työntekijä tai viranhaltija voidaan kuitenkin irtisanoa, jos hän kieltäytyy vastaanottamasta työnantajan hänelle tarjoamaa työsopimuslain 7 luvun 4 §:n tai kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mukaista uutta työtehtävää tai virkaa. Tämä kielto koskee kaikkia kuntajaon muutoksessa olevia kuntia ja on voimassa viisi vuotta kuntajaon muutoksen voimaantulosta.

Olemme avanneet H-asemalle kuntaliitos kansion, jonne kerätään työryhmissä syntynyt materiaali. Kaikilla, jotka pääsevät H-asemalle on avattu oikeus tutustua materiaaliin. Esimiehet huolehtivat, että alaiset saavat tarvitsemansa tiedot, ko. kansioista.

Tämä lisäksi on avattu netti-sivut, jonne kerätään myös kaikki valmistunut materiaali ja sinne tehtyihin kysymyksiin pyritään vastaamaan pikaisesti.

Sivut löytyy osoitteesta juankoski.kuopio.fi

Kaisu Matinniemi
Hallintojohtaja
Juankosken kaupunki
puh. 0405409813